İcra Hukuku

Toplu veya tekli icra takiplerinin yürütülmesi, ipotek ve rehin takipleri, ilamlı takiplerin icrası, borca itiraz, takip iptalleri, istihkak davaları, itirazın iptali davaları, menfi tespit davaları, tasarrufun iptali davaları, icra ceza mahkemelerinde görülecek her türlü davalar müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerdendir.

Alacakların tahsili amacıyla; menkul, gayrimenkul, 3. Kişilerdeki hak ve alacakların haczi ve fiili menkul haczi dâhil tüm işlemler yürütülmekte olup, tahsilata yönelik açılabilecek davaların takibi de hizmet kapsamındadır.

Ticaret Hukuku

Şirketlerin rutin ve gündelik hukuki danışmanlık ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra şirketler arası tüm hukuki ihtilaflarda dava takip hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca şirketler arası ticari anlaşmaların sözleşmeye bağlanması, ihtiyaca göre sözleşme hazırlanması ve mevcut sözleşmelerin incelenerek yorumlanması hizmetleri de müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerdendir.

Yabancılar Hukuku

Aile Hukuku

Çekişmeli boşanma davalarının yürütülmesi, anlaşmalı boşanma davaları için protokollerin oluşturulması ve davanın neticelendirilmesi, mal varlığı tasfiyeleri, velayet-vesayet davalarının yürütülmesi, tanıma ve tenfiz davaları ile nafaka ve tazminat davalarının yürütülmesi müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerdendir.

Miras Hukuku

Veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlenmesi ve mevcut vasiyetnamenin iptali, mirasçılık belgesinin iptali davası, tenkis davası, mirasın reddi davası, muris muvazaası davası müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerdendir.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ile bu sözleşmelerden kaynaklanan davaların takibi, tapu iptali ve tescil davaları, tapu tahsis davaları, gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, gayrimenkul kiralama sözleşmeleri, satış vaadi sözleşmeleri, ayni hak tesisi ve kentsel dönüşüm mevzuatı ile ilgili hukuki işlemlerin yürütülmesi müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerdendir.

Şirketler Hukuku

Şirket kuruluşları, şirket bölünmeleri, şirket nev’i değiştirilmesi, şirket birleşmeleri, genel kurullar, sermaye artırım ve azaltımları, şirket ana sözleşmesi hazırlanması ve değiştirilmesi, hisse devri ve şirket tasfiyesi müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerdendir.